Dyrs betydning for børns trivsel

Tirsdag, 22 maj 2018

Hvilken betydning har dyr for børns fysiske og mentale sundhed? Og kan samvær med dyr fremme sociale kompetencer hos børn? Forskning viser, at hunde kan motivere børn til at være mere fysisk aktive, mens bondegårdsdyr kan mindske børns risiko for at udvikle astma. Center for Børneliv formidler her resultaterne fra tre studier, der på forskellige måder undersøger, hvordan dyr kan have positiv indflydelse på børns fysiske og mentale trivsel.

Kelli Shaver, Freeimages.com Kelli Shaver, Freeimages.com

Kan dyr motivere børn til fysisk aktivitet?
Det er et stigende problem, at børn bevæger sig for lidt i overgangen fra børne- til voksenlivet. Problemerne ved børns lave fysiske aktivitetsniveau kan følge dem langt ind i deres voksne liv og øge risikoen for sundhedsskadelige sygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og psykiske lidelser. Den tiltagende opmærksomhed på stillesiddende aktiviteter som fjernsyn og computer er med til at mindske børns daglige fysiske aktivitetsniveau. Derfor kan aktiviteter, der kan motivere børn til at bevæge sig mere, bidrage til at komme disse problemer til livs, inden de udvikler sig. Et norsk studie fra 2015 har undersøgt, om hundetræning kan bruges som middel til at motivere mindre aktive børn til at bevæge sig mere (1).

"Agility-træningen og det tætte forhold til hunden fremkaldte en særlig lykkefølelse hos barnet" 

Mindre aktive børns møde med agility-træning
I undersøgelsen inviterede forskerne 8 børn, som blev vurderet til at være mindre aktive af deres forældre, til at deltage i et agility-forløb (med hunde) henover 8 uger. Det viste sig, at hundetræningen havde en motiverende effekt på børnene. De var fysisk aktive gennemsnitligt 60 minutter pr. træningsgang, hvilket svarer til sundhedsstyrelsens anbefalinger om børn og unges fysiske aktivitet. Det var særligt barnets tætte forhold til hunden, og den lykkefølelse træningen fremkaldte hos barnet, der blev fremhævet som motiverende faktorer. Agilitytræningen kan således være et bud på en alternativ aktivitet, der kan være med til at styrke sundheden blandt mindre aktive børn.

Agility

Agility er en hundesport, som går ud på, at hunden så hurtigt og med så få fejl som muligt gennemløber en bane med forskellige forhindringer, mens hundeføreren uden snor fører sin hund igennem banen.

Bondegårdsdyr og astma
I et stort, svensk sundhedsfagligt studie fra 2015 (2) har en gruppe forskere undersøgt om børns eksponering for bondegårdsdyr spiller en rolle i forhold til børns risiko for at udvikle astma. Forskerne undersøgte alle børn født i Sverige i perioden 2001-2010, og indsamlede registerdata om tilstedeværelsen af hunde og bondegårdsdyr, samt registreringer af astmamedicin og astma-diagnoser blandt disse børn. Forskerholdet fandt, at en eksponering for hunde- og bondegårdsdyr i det første år af barnets liv medførte en lavere risiko for at udvikle astma senere hen. Derfor kan eksponeringen for dyr tidligt i barnets liv altså siges at have en forebyggende effekt på risikoen for at udvikle astma. Andre forskere har peget på, at denne sammenhæng skyldes den såkaldte ’hygiejne hypotese (4) som betyder, at børns eksponering for hunde og bondegårdsdyr gør, at børn udvikler et mere modstandsdygtigt immunforsvar og dermed mindsker risikoen for at udvikle astma.

"Eksponering for hunde- og bondegårdsdyr i det første år af barnets liv medfører en lavere risiko for at udvikle astma senere hen." 


Mødet med dyr styrker børns mentale sundhed

De to studier er langtfra de eneste, der konstaterer, at dyr kan have en sundhedsfremmende effekt på børns trivsel. Faktisk er interaktionen mellem mennesker og dyr bredt anerkendt som virkningsfuldt indenfor områder som terapi, uddannelse og omsorg. Det er nemlig ikke kun den fysiske sundhed, der kan fremmes i børns møde med dyr. Dyrene kan også have en betydning for barnets mentale sundhed. Det vurderer en gruppe forskere, som i et forskningsreview fra 2012 (3) giver et overblik over 69 studier, der alle undersøger hvad interaktionen mellem mennesker og dyr kan betyde for børn og voksnes mentale trivsel.

hestebillede 2
Norden.org/Karin Beate Nøsterud

Dyr styrker sociale kompetencer
En stor del af den reviderede forskning konkluderer, at interaktionen med dyr kan styrke vigtige sociale kompetencer. Tilstedeværelsen af dyr styrker blandt andet børns evne til at udvise tillid, empati, positivitet og aggression. Sidstnævnte konkluderes på baggrund af et studie foretaget i en 1. klasse, hvor tilstedeværelsen af en hund mindskede den aggressive adfærd blandt børnene. Samtidig viser flere studier, at tilstedeværelsen af en hund i en undervisningsmæssig sammenhæng kan fremme læring, idet koncentrationen og motivationen styrkes blandt børnene. Derudover øges børnenes evne til at slappe af, hvilket medfører et lavere stress-niveau.

Hvorfor er dyr gavnlige for børns sundhed?
Udover at skabe overblik over forskningen på området, giver forskerne et bud på, hvad årsagen kan være til, at dyrene har en så positiv effekt på børn og voksnes mentale trivsel. De peger på, at det kan skyldes en frigivelse af hormonet oxytocin – det såkaldte ”lykkehormon” – der udskilles i hjernen ved eksempelvis berøring, varme og når et barn ammes. Mange fysiologiske, psykologiske og adfærdsmæssige funktioner reguleres via oxytocin, og forskningen på området har fundet frem til, mængden af hormonet forøges, når et menneske har været i berøring med en hund. Dette kan være med til at forklare de mange positive effekter – både fysisk og psykiske – som børn oplever, når de er i kontakt med dyr.


Læs mere om temaet 'Børn, dyr og natur' her.


Kilder

1. Krøger, E., Slettebø, Å., & Fossum, M. (2015). Agility activities for children in a municipality in norway. Journal of community health nursing32(1), 53-67.

2. Fall, T., Lundholm, C., Örtqvist, A. K., Fall, K., Fang, F., Hedhammar, Å., ... & Almqvist, C. (2015). Early exposure to dogs and farm animals and the risk of childhood asthma. JAMA pediatrics169(11), e153219-e153219.

3. Beetz, A., Uvnäs-Moberg, K., Julius, H., & Kotrschal, K. (2012). Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the possible role of oxytocin. Frontiers in psychology3, 234.

4. Jhun, I., & Phipatanakul, W. (2016). Early exposure to dogs and farm animals reduces risk of childhood asthma. Evidence-based medicine21(2), 80. 

 

  • Faktaboks:

    Kilde 1: Sundhedsvidenskabeligt kvalitativt studie fra Norge 2015, af Elsebeth Krøger, Åshild Slettebø & Mariann Fossum. Der blev foretaget interviews blandt 8 børn, der deltog i et 8 uger langt agility-forløb. Data blev indsamlet og analyseret 2 måneder efter forløbet, og forskerne identificerede 4 kategorier som analysen blev foretaget ud fra: glæde og inddragelse, båndet mellem barn og hund, forpligtelse og engagement, samt udholdenhed og engagement. 

    Kilde 2: Svensk kvantitativt kohortestudie af Tove Fall og kolleager. Studiet er baseret på registreret data blandt alle børn født i Sverige mellem 1 januar 2001 og 31 december 2010. Forskerne anvendte registrerede data om hunde- og landbrugsdyr, astmamedicin og diagnosticeringer for at finde, at der var en sammenhæng mellem børns tidlige eksponering for bondegårdsdyr og hunde, og en mindre risiko for at udvikle astma.

    Kilde 3: Internationalt tværfagligt forskningsreview fra 2012, af Andrea Beetz, Kerstin Uvnäs-Moberg, Henri Julius og Kurt Kotrschal. Forskerne har vurderet 69 studier, der alle undersøger interaktionen mellem dyr og mennesker, ud fra nogle fastsatte kriterier for størrelsen på undersøgelsen, peer-review og research design. 

    Kilde 4: Amerikansk forskningsbaseret artikel som er en kommentar til det tidligere nævnte svenske studie (2) der undersøger sammenhængen mellem hunde og bondegårdsdyr, og børns risiko for at udvikle astma.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev