Vores metode

Hvad har vi for øje, når vi udvælger forskning?

I Center for Børneliv mener vi, at et godt børneliv omfatter børns sociale, mentale og fysiske trivsel og sundhed. Når vi beskæftiger os med et børnefagligt tema, arbejder vi ud fra et bredt sundheds- og trivselsperspektiv, hvor vi har blik for centrale forhold i opvæksten, der kan støtte børns trivsel og fremme deres sundhed. Vi orienterer os i ny forskning på tværs af fagområder, og vi bestræber os på, at vores formidling er tværfagligt vinklet.

Valg af tema og litteratursøgning

Når Center for Børneliv udvælger børnefaglige temaer til nyhedsbreve eller projekter, er det med afsæt i efterspurgt viden blandt medlemmer, følgere og fagprofessionelle på børneområdet. Når et tema er valgt, foretager Center for Børneliv en grundig litteratursøgning, som omfatter forskningsartikler, bøger, kapitler og afhandlinger.

Søgningerne foretages i følgende databaser:

  • Scopus
  • Ebscohost (PsycINFO, ERIC, AnthroPlus)

Kvantitativ og kvalitativ forskning

Center for Børneliv formidler både kvantitativ og kvalitativ forskning. De kvantitative metoder kan afdække brede samfundstendenser, mens den kvalitative forskning giver indblik i og forståelse for menneskelig adfærd og oplevelser. Vi mener, at kombinationen af de to tilgange bidrager med kvalificeret viden og nuanceret forståelse, som kan danne grundlag for at omsætte relevant børnefaglig viden til praksis.

Studiedesign

Når vi søger efter relevant forskning, tager vi udgangspunkt i evidenspyramiden og udvælger helst reviews og meta-analyser, der sammenfatter resultater fra en række forskningsstudier inden for det samme forskningsemne.

Center for Børneliv formidler ny viden om aktuelle emner, og vi anvender derfor også forskningsstudier med andre studiedesigns, da de kan afspejle aktuelle tendenser og hypoteser, som er relevante at formidle, selvom den solide dokumentation først bliver tilgængelig senere hen.

Forskningens kvalitet

I Center for Børneliv vil vi gerne sikre os, at vi formidler forskningsresultater fra forskning af høj kvalitet, og derfor har vi følgende retningslinjer for udvælgelsen og anvendelsen af forskningsstudier:

  • Vi anvender forskning, der er peer reviewed – hvilket vil sige, at den er godkendt for udgivelse af 1-3 andre forskere inden for samme forskningsfelt.

  • I kvantitative studier formidler vi kun signifikante resultater - dvs. en statistisk vurdering af, at resultatet sandsynligvis er sandt, og at det er usandsynligt, at resultatet er forekommet som følge af en fejl eller tilfældighed.

  • Ved både kvantitativ og kvalitativ forskning gennemgår vi det enkelte studies metodebeskrivelse for at vurdere om studiets konklusioner kan underbygges af den anvendte metode. I Center for Børnelivs nyhedsbreve, kan man i de enkelte artikler finde baggrundsinformation om den refererede forskning (eksempelvis hvor mange personer undersøgelsen er baseret på) i faktabokse placeret i artiklens højre side – eller nederst i artiklen, hvis du læser fra en mindre skærm.

  • Vi refererer altid til den forskning vores egne artikler bygger på, og alle kilder findes i bunden af vores artikler.

Anvendelighed og nærhed

Center for Børneliv formidler primært forskning fra vestlige lande ud fra antagelsen om, at vestlige samfund har flere kulturelle fællestræk, og at tendenser i vestlig forskning bedre kan overføres til en dansk kontekst. Vi orienterer os udelukkende i nyere forskning, og vi bestræber os på kun at anvende forskning publiceret inden for de seneste fem år.

Formidling

Center for Børneliv har til formål at udbrede viden om gode børneliv til fagprofessionelle, familier og andre med interesse for børn og familiers trivsel. Når vi formidler ny viden, bestræber vi os på, at vores artikler er letlæselige og nemme at omsætte til brug i praksis. Vi vil gerne sikre os, at vi formidler forskningskonklusioner korrekt, hvorfor vi – i anvendelsen af nordisk forskning – altid sender vores artikler til godkendelse hos forfatteren bag det refererede studie, inden vi publicerer.

Evt.
  • Vil du modtage gratis børnefaglig viden direkte i din indbakke? Så tilmeld dig Center for Børnelivs nyhedsbrev.
  • Har du idéer til emner du synes at Center for Børneliv bør formidle viden om, så kontakt os.

Studiedesigns inden for forskningen

Når Center for Børneliv skriver nyhedsbreve, afholder arrangementer eller udvikler nye redskaber til praksis, orienterer vi os altid i forhold til den nyeste kvantitative og kvalitative forskning.

Få et indblik i de forskellige typer af studier, vi arbejder med her.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev