Støtte af børns trivsel kræver et tværfagligt blik

Et godt børneliv refererer til et bredt og samtidig rummeligt trivsels- eller sundhedsbegreb. Social, mental og fysisk trivsel og sundhed hænger sammen og er gensidigt betingende. Derfor er en række faktorer centrale, når det handler om at støtte børns trivsel og forebygge mistrivsel – såsom barnets kostvaner, familieforhold, bevægelsesvaner, venskaber, leg og fantasi, fysiske helbred og mange flere. Hertil kommer pædagogik og normering i institutionerne, læringsstile og rammer for undervisning i skolerne og muligheder for hjælp og støtte ved særlige behov. Listen er langt fra udtømmende.

Med andre ord kræver et blik for børns trivsel samtidig et blik for børnelivets mangfoldighed – alle de forhold i opvæksten, der kan være med til at skabe og sikre børns og familiers velvære. Netop derfor er det vigtigt at orientere sig i forskning på tværs af fagområder, og derfor er Center for Børnelivs forskningsformidling altid tværfagligt vinklet.

Kvantitativ og kvalitativ forskning

Af samme grund er det essentielt at hente ny viden, der både giver overblik og detaljeforståelse. Indsigt i børns trivsel kræver ikke kun tværfaglig forskning, men forskning genereret via forskellige videnskabelige metoder. Statistikken kan afdække brede tendenser i samfundet, både øjebliksbilleder og langvarige udviklinger. Kvalitative studier kan bidrage til forståelsen af menneskelig handling og give indblik i de personlige oplevelser, der ikke kan nedskrives i registre og spørgeskemaer. Center for Børneliv ønsker at vise de forskellige metoders specifikke styrker, og hvordan de kan komplimentere hinanden. I kombination kan de to perspektiver give fagprofessionelle det bedste grundlag for at handle professionelt: kvalificeret viden og nuanceret forståelse.

Forskningens kvalitet

Med de mange forskellige måder at producere forskning på følger forskellige kriterier for forskningens kvalitet. Overordnet tilstræber Center for Børneliv at formidle forskning, der er peer reviewed - dvs. godkendt for udgivelse af andre forskere med samme speciale eller fagområde. For kvantitativ forskning formidler vi kun signifikante resultater, og herefter vurderes det ud fra den enkelte artikels metode og emneområde, hvorvidt Center for Børneliv kan stå inde for at formidle resultaterne. God forskning afhænger i høj grad af forskerens evne til at fortolke resultater ud fra deres specialiserede viden. Overordnet vurderer Center for Børneliv, om forskernes konklusioner på deres resultater kan underbygges i forhold til deres valgte metoders styrker og svagheder. Et interview kan ikke danne konklusioner om en hel befolkning, og statistik kan ikke forklare om individets situationsbetingede oplevelser. For at være i stand til at afgøre, hvad Center for Børneliv ønsker at formidle, er det en forudsætning, at studierne indeholder udførlige metodebeskrivelser. Studiernes metoder formidles i faktabokse i de enkelte artikler.

Anvendelighed og nærhed

Al forskning er påvirket af den specifikke kulturelle kontekst, den er foretaget i. Uden tvivl er der også store forskelle inden for et samfund, men det enkelte samfund sætter en kulturel ramme for dets befolknings liv og vilkår. Derfor kan der være vanskeligheder forbundet med at anvende forskning eller implementere indsatser, der er testet i en kulturel kontekst, der er meget anderledes end den danske. Center for Børneliv formidler primært dansk eller nordisk forskning ud fra antagelsen om, at de nordiske samfund har så store kulturelle fællestræk, at forskningen kan anvendes på tværs af disse landegrænser.

Udvælgelsesproces, vinkling og formidling

Med afsæt i ovenstående kriterier og overvejelser udvælger Center for Børnelivs ansatte fire kvartalsvise temaer, som vi formidler ny forskning om. Valg af tema er i videst muligt omfang inspireret af input fra medlemmer og følgere med kendskab til de faggrupper, der arbejder med børn og familier.

Når Center for Børneliv har udvalgt et nyt tema til et nyhedsbrev, foretager vi en grundig søgning i en række databaser. Københavns Universitetsbibliotek (KUB) har defineret kriterierne for søgning af litteratur til nyhedsbrevene. Søgningen omfatter forskningsartikler, bøger, kapitler og afhandlinger og litteraturen findes i følgende databaser: 

  • Scopus
  • SveMed+
  • PsycINFO
  • ERIC
  • EconLit
  • Den Danske Forskningsdatabase
  • DanBib
  • Historical Abstracts
  • ProQuest (herunder bl.a. Sociological Abstracts)
  • AnthroPlus

Center for Børneliv udvælger i videst muligt omfang studier, hvor forskernes resultater er baseret på deres egne empiriske undersøgelser. Centeret formidler dog også metastudier, der sammenfatter konklusioner fra en række empiriske undersøgelser med samme fokus.

Center for Børneliv tilstræber en nuanceret vinkling i vores forskningsformidling, både med fokus på forhold, der hæmmer, og forhold, der fremmer trivsel i børneliv. For at sikre en korrekt forskningsformidling sender Center for Børneliv altid alle artikler til godkendelse hos forskeren bag det refererede projekt, før et nyhedsbrev udgives. Center for Børnelivs formidling om et givent tema vil aldrig være udtømmende, men har til formål at sprede viden og inspiration blandt fagprofessionelle. Hermed giver vi Center for Børnelivs brugere en åben adgang til at forstå centerets egen fremgangsmåde og metode.


Få et overblik over de forskellige studiedesigns lige her 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev