Børns digitale dannelse er et bredt og omdiskuteret emne. Den 5. februar inviterede Børns Vilkår til konferencen ’Digital dannelse i børnehøjde’, som bød på spændende oplæg og livlige debatter mellem både politikere, forskere, fagprofessionelle og interesseorganisationer. Center for Børneliv samler her op på dagens hovedtemaer.

Konference: Digital dannelse i børnehøjde

Digital dannelse er demokratisk dannelse
Digital dannelse handler overordnet om at give børn en helhedsorienteret forståelse af digitale medier, og hvordan teknologien har indflydelse på deres liv. Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, åbnede konferencen med at understrege, hvor væsentligt digital dannelse er for at opdrage børn og unge til at være aktive medborgere i dag. Det kræver særlige kompetencer at kunne forstå online markedsføringsmekanismer og forholde sig kritisk til fake news, men det er afgørende, at børnene bliver klædt på til at navigere i den digitale verden i en tid, hvor data er den nye olie.

Digital dannelse i tre bølger
Ifølge Børns Vilkår kan man tale om tre bølger af digital dannelse i Danmark.

  1. Den første bølge handlede om instrumental dannelse, hvor børnene skulle lære at bruge digitale medier, og som primært gik ud på at gøre teknologien tilgængelig for børn.
  2. Den anden bølge, den sociale dannelse, har fokuseret på de sociale og relationelle spilleregler online,
  3. Og den sidste bølge, den refleksive dannelse, handler om børnenes forståelse af deres rettigheder og privatliv online, indsigt i online forretningsmodeller, målrettet markedsføring og brugen ’big data’. Den refleksive dannelse var det primære omdrejningspunkt for konferencen.

Børneperspektiver på digital dannelse
Med undersøgelsen ’Digital dannelse i børnehøjde’ har Børns Vilkår indsamlet viden om danske børns brug af og viden om digitale medier. Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer og interviews med børn fra 5-års-alderen og op til 7. klasse, samt med forældre, pædagogisk personale og kommunale chefer på børne- og ungeområdet. Undersøgelsens resultater fungerede som afsæt for konferencens diskussioner om bl.a. digitale medier i børnehaven, skolebørns liv med digitale medier i hjemmet og i skolen og børns viden om dataetik, algoritmer og digital markedsføring.

"Drenge får mulighed for at eksperimentere mere med digitale medier og har et mere varieret forbrug end piger."

Børnehavebørn har ikke lige muligheder for at blive digitalt dannede
En af hovedkonklusionerne i Børns Vilkårs undersøgelse er, at ikke alle danske børn har lige muligheder for at blive digitalt dannede. Undersøgelsen viser for det første, at danske kommuner har et svingende fokus på emnet – særligt når det gælder dagtilbudsområdet. Selvom pædagoger får stillet teknologi til rådighed, oplever de at modtage mangelfuld sparring i forhold til at bruge teknologien med børnene. Derudover afhænger børnenes digitale forbrug også af forældrene, for hvis forældrene er digitalt kompetente, så er det mere sandsynligt at deres børn bruger digitale medier på en kreativ og skabende måde, f.eks. til at tage billeder, lave film eller styre robotter. Afslutningsvis viser rapporten en kønsforskel i digitale kompetencer, hvor drenge får mulighed for at eksperimentere mere med digitale medier og har et mere varieret medieforbrug end piger.

Læs og download Børns Vilkårs rapporter ’BØRNEHAVEBØRNS HVERDAG MED DIGITALE MEDIER’ og ’DIGITALE MEDIER I BØRNEHAVEN’


For få forældre interesserer sig for deres børns digitale liv

Blandt skolebørn viser undersøgelsen, at kun hvert andet barn oplever, at deres forældre interesserer sig for deres liv på nettet. Selvom forældre ofte finder det svært at begrænse deres børns brug af digitale medier, så peger undersøgelsens resultater på, at børn faktisk ønsker at der sættes rammer om deres mediebrug. Børnene forstår godt, at de ikke kan spille spil hele tiden, og deres irritation over forældrenes forsøg på at begrænse deres skærmtid bunder oftere i en irritation over, at forældrene ikke forstår, hvad det er, de laver online. Derfor kan man som forælder med fordel spørge ind til børnenes online liv og vise interesse for, hvad de laver – og ud fra det lave regler og rammer, der giver mening for både børn og voksne.

Læs og download Børns Vilkårs rapport ’SKOLEBØRNS LIV MED DIGITALE MEDIER HJEMME OG I SKOLEN’


Børn mangler viden om dataetik

En del af undersøgelsen omhandler også skolebørns viden om algoritmer, fake news og digitale fodspor – det vil sige de teknologiske tråde, der ligger bag det indhold, de møder online.


”Algoritmer er ikke neutrale, og de påvirker, hvordan børnene ser verden”
(Winnie Alim, senioranalytiker i Børns Vilkår)

På disse områder mangler børnene generelt viden, og de har ofte ikke taget stilling til målrettede reklamer eller deling af informationer. Et af problemerne kan være, at emnerne er meget abstrakte for børnene, og at det kan være svært at forholde sig til – særligt når det også er emner, som voksne finder komplekse. Det er først for nyligt, at der for alvor er kommet fokus på bl.a. databehandling og deling af informationer mellem forskellige digitale platforme. Børns Vilkårs rapport om skolebørn og dataetik udkommer om en måned tid.


Hvem har ansvaret?

Undervejs i løbet af dagen diskuterede politikere, forskere og repræsentanter for forskellige faggrupper, hvordan problematikken om digital dannelse skal gribes an. Et gennemgående tema var, at ansvaret for børnenes digitale dannelse ligger hos flere aktører. Først og fremmest skal børnenes forældre interessere sig for deres børns digitale liv og turde spørge nysgerrigt ind til, hvad de laver online. Forældrene skal turde sætte rammer for børnenes digitale forbrug, og være selvkritiske over deres egen brug af digitale medier – samtidig med at de kan understøtte, at børnene bruger mobiltelefoner og tablets på anderledes og kreative måder.


”Børn skal leve, lege og lære i en verden, hvor mere og mere foregår digitalt”
(Stine Liv Johansen, medieforsker)


Fællesskabet skal træde til
Det er dog også vigtigt, at den digitale dannelse ikke afhænger af forældrene alene. De offentlige institutioner som dagtilbud og skoler skal forholde sig til, hvordan digitale medier på en meningsfuld måde kan indgå i det pædagogiske arbejde eller læringsrummet i skolen. Kommunerne har dermed et ansvar for at tilbyde lærere og pædagogisk personale den nødvendige efteruddannelse. For at få faggrupperne med, er det dog vigtigt at flytte fokus fra IT-kundskaber og digitale redskaber til det dannelsesmæssige formål, samt de kreative udtryksformer, som digitale medier kan muliggøre. Daginstitutioner og skoler kan også være med til at inspirere forældrene – enten ved at vise forældrene mulighederne med digital leg, f.eks. stop-motion-film eller leg med robotter, eller ved at lave arrangementer for forældre og børn, hvor digital dannelse er på dagsordenen, og på den måde rammesætte en samtale i familien. 


Politisk fokus og langsigtede strategier
Afslutningsvis ligger der også et politisk ansvar for at udvikle bredere strategier på området, blandt andet ved at gøre digital dannelse til en obligatorisk del af lærer- og pædagoguddannelserne på professionshøjskolerne rundt om i landet. Derudover er det også politikerne, der kan sørge for regulering og lovgivning omkring digital markedsføring rettet mod børn og mere gennemsigtighed om datadeling på forskellige online platforme som YouTube og Facebook.

"Det er vigtigt, at der fortsat bliver produceret valid viden på området, så vi kan få et solidt vidensgrundlag for fremtidig lovgivning og praksis."


Der er stadig meget, vi ikke ved

Børns Vilkårs undersøgelse er et centralt vidensbidrag, da det er den første undersøgelse i Danmark, der undersøger den digitale dannelse fra et børneperspektiv på et repræsentativt grundlag. Det fremgik også af konferencen, at det er vigtigt, at der fortsat bliver produceret valid viden på området, så vi kan få et solidt vidensgrundlag for fremtidig lovgivning og praksis, der både belyser muligheder for digital leg og læring, samt de potentielle sundhedsmæssige og sociale udfordringer ved et digitalt børneliv.

LÆS OGSÅ Center for Børnelivs nyhedsbrev om Digitale Børneliv