Metodemanifest

Støtte af børns trivsel kræver et tværfagligt blik

Et godt børneliv refererer til et bredt og samtidig rummeligt trivsels- eller sundhedsbegreb. Social, mental og fysisk trivsel og sundhed hænger sammen og er gensidigt betingende. Derfor er en række faktorer centrale, når det handler om at støtte børns trivsel og forebygge mistrivsel – såsom barnets kostvaner, familieforhold, bevægelsesvaner, venskaber, leg og fantasi, fysiske helbred og mange flere. Hertil kommer pædagogik og normering i institutionerne, læringsstile og rammer for undervisning i skolerne og muligheder for hjælp og støtte ved særlige behov. Listen er langt fra udtømmende.
Med andre ord kræver et blik for børns trivsel samtidig et blik for børnelivets mangfoldighed – alle de forhold i opvæksten, der kan være med til at skabe og sikre børns og familiers velvære. Netop derfor er det vigtigt at orientere sig i forskning på tværs af fagområder, og derfor er Center for Børnelivs forskningsformidling altid tværfagligt vinklet.

Kvantitativ og kvalitativ forskning

Af samme grund er det essentielt at hente ny viden, der både giver overblik og detaljeforståelse. Indsigt i børns trivsel kræver ikke kun tværfaglig forskning, men forskning genereret via forskellige videnskabelige metoder. Statistikken kan afdække brede tendenser i samfundet, både øjebliksbilleder og langvarige udviklinger. Kvalitative studier kan bidrage til forståelsen af menneskelig handling og give indblik i de personlige oplevelser, der ikke kan nedskrives i registre og spørgeskemaer. Center for Børneliv ønsker at vise de forskellige metoders specifikke styrker, og hvordan de kan komplimentere hinanden. I kombination kan de to perspektiver give fagprofessionelle det bedste grundlag for at handle professionelt: kvalificeret viden og nuanceret forståelse.

Forskningens kvalitet

Med de mange forskellige måder at producere forskning på følger forskellige kriterier for forskningens kvalitet. Overordnet tilstræber Center for Børneliv at formidle forskning, der er peer reviewed - dvs. godkendt for udgivelse af andre forskere med samme speciale eller fagområde. For kvantitativ forskning formidler vi kun signifikante resultater, og herefter vurderes det ud fra den enkelte artikels metode og emneområde, hvorvidt Center for Børneliv kan stå inde for at formidle resultaterne. God forskning afhænger i høj grad af forskerens evne til at fortolke resultater ud fra deres specialiserede viden. Overordnet vurderer Center for Børneliv, om forskernes konklusioner på deres resultater kan underbygges i forhold til deres valgte metoders styrker og svagheder. Et interview kan ikke danne konklusioner om en hel befolkning, eller statistik kan ikke forklare om individets situationsbetingede følelser. For at være i stand til at afgøre, hvad Center for Børneliv ønsker at formidle, er det en forudsætning, at studierne indeholder udførlige metodebeskrivelser. Studiernes metoder formidles i faktabokse til læserens egen vurdering af studiernes kvalitet.

Anvendelighed og nærhed

Al forskning er påvirket af den specifikke kulturelle kontekst, den er foretaget i. Uden tvivl er der også store forskelle inden for et samfund, men det enkelte samfund sætter en kulturel ramme for dets befolknings liv og vilkår. Derfor kan der være vanskeligheder forbundet med at anvende forskning eller implementere indsatser, der er testet i en kulturel kontekst, der er meget anderledes end den danske. Center for Børneliv formidler dansk eller skandinavisk viden ud fra antagelsen om, at de skandinaviske samfund har så store kulturelle fællestræk, at forskningen kan anvendes på tværs af disse landegrænser.

KUBIS arkiv samler forskning om børn og familier

Forskningsbibliotekarer ved Københavns Universitetsbibliotek, KUBIS, har skabt et unikt arkiv, der samler dansk og skandinavisk forskning om børn og familier produceret fra 2008 og frem til i dag. Arkivet opdateres løbende. Det rummer forskning fra en række forskellige fagdiscipliner og samler viden fra 13 forskellige forskningsdatabaser. Det dækker både over generelle, såvel som fag- og temaspecifikke databaser. Arkivets oprindelige formål var at lette Center for Børnelivs arbejde med at udvælge forskning til formidling. Ved at gøre arkivet offentligt tilgængeligt på centerets hjemmeside er vores håb, at viden vil kunne gavne langt flere fagprofessionelle og dermed også langt flere børn og familier. Arkivet er gratis for alle og skal gøre det let at finde forskning for at styrke udviklingen af forskningsbaseret praksis. Dog er det udelukkende en oversigt over forskning, og adgang til de enkelte artiklers indhold kan Center for Børneliv ikke tilbyde. Arkivet er blevet inddelt efter emner for at simplificere søgningen efter relevant forskning. Samtidig inviterer det brugerne til tværfaglig tankegang. Arkivet er finansieret af Ole Kirks Fond.

Udvælgelsesproces, vinkling og formidling

Med afsæt i KUBIS arkiv og ovenstående kriterier og overvejelser udvælger Center for Børnelivs ansatte fire kvartalsvise temaer, som vi formidler ny forskning om. Valg af tema er i videst muligt omfang inspireret af input fra medlemmer og følgere samt kendskab til de faggrupper, der arbejder med børn og familier. KUBIS arkiv gør det muligt for Center for Børneliv at foretage en kvalificeret udvælgelse af ny forskning om temaet fra forskellige fagdiscipliner. Center for Børneliv udvælger i videst muligt omfang studier, hvor forskernes resultater er baseret på deres egne empiriske undersøgelser. Centeret formidler dog også metastudier, der sammenfatter konklusioner fra en række empiriske undersøgelser med samme fokus. Center for Børneliv tilstræber en nuanceret vinkling i vores forskningsformidling, både med fokus på forhold, der hæmmer, og forhold, der fremmer trivsel i børneliv. For at sikre en korrekt forskningsformidling, sender Center for Børneliv altid alle artikler til godkendelse hos forskeren bag det refererede projekt, før et nyhedsbrev udgives.
Center for Børnelivs formidling om et givent tema vil aldrig være udtømmende. Det har til formål at sprede viden og inspiration blandt fagprofessionelle og invitere alle interesserede indenfor i det arkiv, som centeret finder forskningen i. Med denne tekst og med et åbent forskningsarkiv giver vi Center for Børnelivs brugere en åben adgang til at forstå centerets egen fremgangsmåde og metode.

Skriv en kommentar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev